REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KOMISU INTERNETOWEGO
JUST4MINI.PL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
5. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY
6. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ. KOSZT I SPOSÓB DOSTAWY TOWARÓW PRZY UMOWIE SPRZEDAŻY.
7. CENY TOWARÓW, METODY PŁATNOŚCI I TERMIN PŁATNOŚCI PRZY UMOWIE SPRZEDAŻY
8. UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY TOWARÓW
9. GWARANCJA JAKOŚCI
10. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu, składania Zamówień oraz zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu. Sklep Internetowy pod nazwą JUST4MINI działające pod adresem www.just4mini.pl, prowadzony jest przez Olgę Piaseczną, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą LWJ Olga Piaseczna przy ul. Karlińska, nr 13b, lok. 19 kod 78-400 w Szczecinku, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra do spraw gospodarki, NIP: 673-183-84-88, REGON: 521440678.

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma LWJ Olga Piaseczna z siedzibą przy ul. Karlińska, nr 13b, lok. 19 kod 78-400 w Szczecinku. Administrator przetwarza informacje stanowiące dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Definicje:
Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Towarów;
Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.just4mini.pl, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia i dokonuje zakupu Towarów;
JUST4Mini – podmiot będący właścicielem i prowadzący Sklep pod nazwą Just4Mini.
Towar – produkty prezentowane w Sklepie;
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru;
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Just4Mini a Klientem zawierana bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
Czas realizacji Zamówienia – okres jaki upływa od momentu wpłynięcia należności na rachunek bankowy 52 1090 1711 0000 0001 4999 8099 (w przypadku przelewu na konto) lub od momentu poprawnego zakończenia płatności w elektronicznym systemie płatności (w przypadku skorzystania z systemu Przelewy24.pl) do momentu wysyłki Towaru do Klienta.
Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
Cena – oznacza cenę Towaru brutto, umieszczoną obok informacji o Towarze. Ceny wyrażone są w złotych polskich.
Ustawa o Prawach Konsumenta, Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Regulamin – niniejszy Regulamin.
Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym Just4mini, umożliwiający utworzenie Konta.
Formularz Zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym Just4mini, umożliwiający złożenie Zamówienia.
Formularz Sprzedaży – formularz dostępny w Sklepie internetowym Just4mini, umożliwiający złożenie zaproszenia do zawarcia Umowy Kupna.
Komisant; Sprzedawca; Usługodawca – Olga Piaseczna, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą LWJ Olga Piaseczna adres prowadzenia działalności: ul. Karlińska, nr 13b, lok. 19, 78-400 Szczecinek wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 673-183-84-88,  REGON 21440678 adres poczty elektronicznej: biuro@just4mini.pl, numer telefonu: +602 690 804 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).
Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

§2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem strony internetowej www.just4mini.pl następujące Usługi Elektroniczne:
2. Konto na stronie internetowej www.just4mini.pl
3. Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Just4mini poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.
4. Formularz Sprzedaży.

§3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Just4mini zawierana jest na czas nieoznaczony.
3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Just4mini poprzez wypełnienie Formularza zamówienia oraz Formularz Sprzedaży zawierane są na czas oznaczony i ulegają rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia, wypełnienia Formularza Sprzedaży albo zaprzestania składania lub wypełniania przez Usługobiorcę.
4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
5. Komputer z dostępem do Internetu.
6. Dostęp do poczty elektronicznej.
7. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji najnowszej lub Internet Edge w wersji najnowszej, Opera w wersji najnowszej, Google Chrome w wersji najnowszej.
8. Zalecana rozdzielczość ekranu: 1920×1080.
9. Włączenie w przeglądarce internetowej Javascript.

§4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane na stronie internetowej Just4mini, w szczególności ich opisy, rozmiary oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Just4mini podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
3. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Just4mini jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Just4mini, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień.
5. Celem zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.
6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
7. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
8. Oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia.
9. Oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty).
10. Link do niniejszego Regulaminu.
11. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
12. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana fakturą, która będzie dołączana do przesyłek.

§5. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem i akceptacją warunków w nim zawartych.
2. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Sklepu, należy dokonać wyboru Towarów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu.
3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta dokonywany jest przez ich dodanie do Koszyka.
4. W trakcie procedury Zamawiania Klient wybiera odpowiednią formę przesyłki i płatności oraz uzupełnia dane konieczne do zrealizowania Zamówienia, w szczególności imię i nazwisko (nazwę), adres, adres dostawy.
5. Do zakończenia procedury Zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu Sklepu przez Klienta.
6. Procedura składania Zamówienia kończy się w chwili naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę”.
7. W trakcie składania Zamówienia (do chwili naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę”) Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmian w zakresie wyboru Towarów.
8. Wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży z JUST4Mini.
9. Po dokonaniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą złożone Zamówienie.
10. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, o której mowa w § 5 ust. 9.
11. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie i potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej potwierdzenia Zamówienia, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§6. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ. KOSZT I SPOSÓB DOSTAWY TOWARÓW PRZY UMOWIE SPRZEDAŻY

1. Czas realizacji Zamówienia wynosi do 7 dni roboczych od momentu wpłynięcia należności na rachunek bankowy Just4Mini o numerze 52 1090 1711 0000 0001 4999 8099

2. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w podanym terminie, Klientowi zostanie zaproponowany nowy termin realizacji Zamówienia lub możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży.
3. Dostawa Towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Dostawa Towarów do Klienta odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.
5. Koszty dostawy ponosi Klient. Koszty dostawy Towaru zostają wskazane Klientowi w trakcie składania Zamówienia.
6. Zamówienia są realizowane tylko w dni robocze od Poniedziałku do Piątku. Czas realizacji zamówienia nie dotyczy dni wolnych od pracy dla Sprzedającego: Soboty i Niedziele, oraz Świąt i wszystkich dni ustawowo wolnych od pracy.
7. Odbierając przesyłkę Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, ma prawo do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu mechanicznemu i czy jest kompletne. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletności przesyłki, Klient powinien sporządzić Protokół Szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej, Protokół powinien wówczas być przygotowany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisanych przez Klienta oraz pracownika firmy kurierskiej.
8. Odbierając przesyłkę Klient, niebędący konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, zobowiązany jest do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu mechanicznemu i czy jest kompletne. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletności przesyłki, obligatoryjne jest sporządzenie Protokołu Szkody, spełniającego warunki opisane w § 4 ust. 7. Sporządzony przy odbiorze przesyłki Protokół Szkody jest podstawą postępowania reklamacyjnego.

§7. CENY TOWARÓW, METODY PŁATNOŚCI I TERMIN PŁATNOŚCI PRZY UMOWIE SPRZEDAŻY

1. Wszystkie ceny Towarów zostały wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Cena Towaru nie zawiera kosztów dostawy.
3. Informacja o cenie Towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej złożone Zamówienie do momentu zakończenia realizacji Zamówienia.
4. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
5. Na przelew Sprzedający oczekuje 7 dni kalendarzowych od daty zakupu. W razie braku kontaktu z Klientem po 7 dniach kalendarzowych od daty zakupu, Sprzedawca anuluje zamówienie.
6. Klient może dokonać płatności za zakupione Towary w następujący sposób:
a. przelewem na rachunek bankowy Just4Mini,
b. za pomocą elektronicznego systemu płatności Przelewy24.pl.
7. Zwykły przelew: przelew na rachunek bankowy Sprzedającego, rr rachunku:52 1090 1711 0000 0001 4999 8099

8. WAŻNE: W tytule przelewu Kupujący zobowiązany jest do wpisania numeru zamówienia oraz imienia i nazwiska Kupującego.
9. W przypadku gdy tytuł przelewu zostanie wypełniony inaczej niż w w/w sposób, może to spowodować opóźnienie w realizacji zamówienia.

§8. UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY TOWARÓW

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
2.Warunkiem skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu 14 dni od otrzymania produktu.
a. pisemnie na adres:  LWJ Olga Piaseczna ul. Karlińska, nr 13b, lok. 19  78-400 Szczecinek nr tel.602 690 804

b. w formie  elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zwroty@just4mini.pl
3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego, po kliknięciu w następujący link www.just4mini.pl/odstapienie_od_umowy.pdf. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy w formie elektronicznej, JUST4Mini, prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu zakupionego Towaru na adres Sklepu (w ciągu 14 dni od dnia, w którym Klient przekazał informację o odstąpieniu od Umowy zgodnie z § 8 ust. 2). Termin jest zachowany, jeśli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
7. Dołączenie do zwracanego Towaru kompletu dokumentów ułatwi i przyspieszy procedurę odstąpienia od Umowy.
8. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (opakowania i odesłania) na adres Sklepu ponosi Klient.
9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru, jeżeli jest ono wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
10. W przypadku odstąpienia od Umowy JUST4Mini dokona zwrotu wszystkich otrzymanych od Klienta płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient przekazał informację o odstąpieniu od Umowy zgodnie z § 8 ust. 2.
11. JUST4Mini może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru lub dowodu jego odesłania (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej).
12. Jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towarów dostępny w Sklepie, JUST4Mini nie zwraca Klientowi poniesionych przez Niego dodatkowych kosztów dostawy.
13. Zwrot należności przez JUST4Mini nastąpi przy użyciu takiej samej metody płatności z jakiej korzystał Klient w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzi się on na inny sposób zwrotu. Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

9. GWARANCJA JAKOŚCI

1. JUST4Mini jest producentem Towarów prezentowanych w Sklepie i udziela na nie własnej gwarancji.
2. Warunki gwarancji udzielanej przez producentów Towarów prezentowanych w Sklepie określone są w opisach oraz umowach licencyjnych poszczególnych Towarów.

§10. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. JUST4Mini podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić JUST4Mini w formie pisemnej (na adres Sklepu lub poczty elektronicznej Sklepu) o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.
3. JUST4Mini zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od jej złożenia.

§11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe przekazywane przez Klienta są przetwarzane przez sklep www.just4mini.pl, z siedzibą w Szczecinku  przy ul. Karlińska nr 13b, lok. 19
2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy.
3. Jeśli Klient wyrazi na to zgodę, dane są przetwarzane również w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.just4mini.pl
4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
5. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia przez Sklep.

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rozstrzyganie sporów pomiędzy JUST4Mini, a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
2. W razie zaistnienia sporu pomiędzy JUST4Mini, a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, Klient może skorzystać również z pozasądowych, polubownych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (m. in. mediacji przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej).
3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy JUST4Mini, a Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, jest sąd właściwy ze względu na siedzibę JUST4Mini.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta i inne właściwe przepisy prawa polskiego.